ค้นหาวารสาร

Found 174 results
2563
นุสภา พูนผล, NUSSAPA POONPON, วราภรณ์ แย้มทิม, VARAPORN YAMTIM, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, CHUTATHIP THAWORNRATANA.  2563.  กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 11(1) (948.25 KB)
กันยปริณ ทองสามสี, KANYAPRIN TONGSAMSI, ณรรช หลักชัยกุล, NAT LUXCHAIGUL, อิสระ ทองสามสี, ISARA TONGSAMSI.  2563.  การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามสิทธิกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในสถานประกอบการจังหวัดปัตตานี. 11(1) (749.3 KB)
สมเกียรติ สัจจารักษ์, SOMKIAT SADJARAK, นิพนธ์ บริเวธานันท์, NIPON BORIWATANAN, อดุล นาคะโร, ADUL NAKARO, เอมอร นาคหลง, AIMORN NAKLONG, สุวิชา วิริยมานุวงษ์, SUWICHA WIRIYAMANUWONG.  2563.  การจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี. 11(2):147-167. (595.63 KB)
ศักดิ์ชัย จันทะแสง, SAKCHAI JANTASANG.  2563.  การพัฒนาคลังข้อสอบตามระดับชั้นของค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. 11(2):168-185. (772.55 KB)
พัชรินทร์ ศตพรไกรวัฒน์, PHATCHARIN SATAPORNKRAIWAT, นันท์นภัส นิยมทรัพย์, NANNABHAT NIYOMSAP, นภาภรณ์ ยอดสิน, NAPAPORN YODSIN.  2563.  การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริโภควัยเยาว์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. 11(1) (624.97 KB)
เพ็ญศิริ ซื่อสัตย์, PENSIRI SUESUD, พิณพนธ์ คงวิจิตต์, PINPON KONGWIJIT, กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล, KINGKARN BURANASINVATTANAKUL.  2563.  การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยประยุกต์ใช้แนวการสอนของจังหวัดอะคิตะ. 11(2):55-74. (673.28 KB)
คณารักษ์ ศรีสมบูรณ์, KANARAK SRISOMBOON.  2563.  การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต. 11(2):127-146. (839.02 KB)
นพดล ผู้มีจรรยา, NOPPADON PHUMEECHANYA, พรนภา อินทำ, PORNAPAR INTHAM.  2563.  การพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดเรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่. 11(2):75-89. (838.86 KB)
กรริสา จันทร์สุวรรณ, KORNRISA JANSUWAN.  2563.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา. 11(1) (595.73 KB)
ศิตาพร พิมพ์พันธุ์, SITAPORN PHIMPHAN, จินตนา ศิริธัญญารัตน์, CHINTANA SIRITHANYARAT, นันท์นภัส นิยมทรัพย์, NANNABHAT NIYOMSAP.  2563.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR. 11(1) (503.45 KB)
ธีรพล แสนกลม, TEERAPHOL SEANKLOM, กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, KANITHA CHAOWATTHANAKUN, แสงเดือน เจริญฉิม, SANGDUAN CHAROENCHIM, ณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข, NATTHALAPAS CHANDECHASUK.  2563.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์ตร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC. 11(2):90-110. (740.03 KB)
สุภาภรณ์ ใจสุข, SUPAPORN JAISOOK.  2563.  การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 สำหรับครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. 11(2):186-210. (887.56 KB)
สุภาวดี ใจภักดี, SUPAWADEE JAIPAKDEE, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, ACHARA WHATTANANARONG.  2563.  การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. 11(2) (660.31 KB)
ธนัญญา เอมบำรุง, THANANYA AEMBUMRUNG, พิณพนธ์ คงวิจิตต์, PINPON KONGWIJIT, กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล, KINGKARN BURANASINVATTANAKUL.  2563.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักการใช้ภาษาไทยและทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิครีเวิร์สจิ๊กซอว์ร่วมกับผังกราฟิก. 11(2) (581.97 KB)
ธงชัย เชื้อนิล, THONGCHAI CHUANIN, ศุภานัน สิทธิเลิศ, SUPANAN SITTILERD.  2563.  การเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ. 11(1) (662.85 KB)
เสริมศักดิ์ คงสมบัติ, SERMSAK KONGSOMBUT, อนงค์ สระบัว, ANONG SRABUA.  2563.  การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10. 11(1) (679.68 KB)
วุฒิชัย ใจนะภา, WUTTICHAI JAINAPA, ธารินทร์ รสานนท์, THARIN RASANOND.  2563.  ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจส่งบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เข้ารับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร. 11(2) (496.48 KB)
สุภา เข็มแข็งปรีชานนท์, SUPA KHEMKHANGPREECHANON, ระวี สัจจโสภณ, RAVEE SAJJASOPORN, ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, SUPHARUK ATICOMSUWAN.  2563.  ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. 11(1) (714.75 KB)
คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา, KOMSIT KIEANWATANA, ชาลิสา พงศ์ชัยไพบูลย์, CHALISA PHONGCHAIPAIBOON, ณัฐพัชร์ ธิติพิมลพรรณ, NATTAPACH THITIPIMOLPA.  2563.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย. 11(1) (793.09 KB)
เจษฎา บุญมาโฮม, JESADA BOONMAHOME, เสมา เดชะดิลก, SEMA DECHADILOK, สุพัฏรา นพคุณ, SUPATRA NOPAKUN, สุรางค์ มันยานนท์, SURANG MUNYANONT.  2563.  ผลของชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความรู้และความสามารถในการศึกษารายกรณีของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 11(2):111-126. (476.46 KB)
เจษฎา บุญมาโฮม, JESADA BOONMAHOME, นพวรรณ คนึงชัยสกุล, NOPPAWAN KANEUNGCHAISAKUL, อรพิณ พัฒนผล, ORAPIN PATTANAPHON.  2563.  ผลของโปรแกรมการแนะแนวที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต . 11(1) (474.12 KB)
จันทิมา รุ่งเรือง, JUNTIMA RUNGRUEANG.  2563.  โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล. 11(1) (831.68 KB)

Pages