ค้นหาวารสาร

Found 163 results
2563
นุสภา พูนผล, NUSSAPA POONPON, วราภรณ์ แย้มทิม, VARAPORN YAMTIM, จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, CHUTATHIP THAWORNRATANA.  2563.  กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 11(1) (948.25 KB)
กันยปริณ ทองสามสี, KANYAPRIN TONGSAMSI, ณรรช หลักชัยกุล, NAT LUXCHAIGUL, อิสระ ทองสามสี, ISARA TONGSAMSI.  2563.  การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามสิทธิกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในสถานประกอบการจังหวัดปัตตานี. 11(1) (749.3 KB)
พัชรินทร์ ศตพรไกรวัฒน์, PHATCHARIN SATAPORNKRAIWAT, นันท์นภัส นิยมทรัพย์, NANNABHAT NIYOMSAP, นภาภรณ์ ยอดสิน, NAPAPORN YODSIN.  2563.  การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริโภควัยเยาว์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. 11(1) (624.97 KB)
กรริสา จันทร์สุวรรณ, KORNRISA JANSUWAN.  2563.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา. 11(1) (595.73 KB)
ศิตาพร พิมพ์พันธุ์, SITAPORN PHIMPHAN, จินตนา ศิริธัญญารัตน์, CHINTANA SIRITHANYARAT, นันท์นภัส นิยมทรัพย์, NANNABHAT NIYOMSAP.  2563.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR. 11(1) (503.45 KB)
ธงชัย เชื้อนิล, THONGCHAI CHUANIN, ศุภานัน สิทธิเลิศ, SUPANAN SITTILERD.  2563.  การเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ. 11(1) (662.85 KB)
เสริมศักดิ์ คงสมบัติ, SERMSAK KONGSOMBUT, อนงค์ สระบัว, ANONG SRABUA.  2563.  การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10. 11(1) (679.68 KB)
สุภา เข็มแข็งปรีชานนท์, SUPA KHEMKHANGPREECHANON, ระวี สัจจโสภณ, RAVEE SAJJASOPORN, ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, SUPHARUK ATICOMSUWAN.  2563.  ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. 11(1) (714.75 KB)
คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา, KOMSIT KIEANWATANA, ชาลิสา พงศ์ชัยไพบูลย์, CHALISA PHONGCHAIPAIBOON, ณัฐพัชร์ ธิติพิมลพรรณ, NATTAPACH THITIPIMOLPA.  2563.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย. 11(1) (793.09 KB)
เจษฎา บุญมาโฮม, JESADA BOONMAHOME, นพวรรณ คนึงชัยสกุล, NOPPAWAN KANEUNGCHAISAKUL, อรพิณ พัฒนผล, ORAPIN PATTANAPHON.  2563.  ผลของโปรแกรมการแนะแนวที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต . 11(1) (474.12 KB)
จันทิมา รุ่งเรือง, JUNTIMA RUNGRUEANG.  2563.  โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล. 11(1) (831.68 KB)
2562
ธันวาวุฒิ ดังชัยภูมิ, TANWAWUT DANGCHAIYAPHUM.  2562.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา. 10(1)
กรกมล ทองยอด, KORNKAMON TONGYOD.  2562.  การบริหารวิชาการที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1. 10(1)
สัณหกฤษณ์ บุญช่วย, SUNHAKRISANA BOONCHUAY.  2562.  การป้องกันอาชญากรรมและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน: ภารกิจที่ท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย. 10(1)
อุษาวดี ชูกลิ่นหอม, USAWADEE CHOOKLINHORM.  2562.  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R. 10(1)
อัญชลี แสงทอง, ANCHALEE SANGTHONG.  2562.  การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชางานประกอบอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. 10(2)
วัฒนา พลาชัย, WATANA PLACHAI.  2562.  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”. 10(1)
เจษฎา บุญมาโฮม, JESADA BOONMAHOME.  2562.  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ. 10(2)
ปวีณ์สุดา ขยันการ, PAVEESUDA KHAYANKAN.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี QUEST. 10(1)
เฉลิม เพิ่มนาม, CHALERM PERMNAM.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำ และทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก. 10(1)
อารยา แก้วบัวดี, ARAYA KAEOBUADI.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. 10(2)
รัฐดาว พิศาลพงศ์, RATHDOW PHISALAPHONG.  2562.  การพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพศูนย์เด็กเล็กภาคกลางให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ. 10(1)
สุมิตร สุวรรณ, SUMIT SUWAN.  2562.  การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร. 10(1)
ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์, SUPHIRUN JANTARAK.  2562.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 10(2)
นภาภรณ์ ยอดสิน, NAPAPORN YODSIN.  2562.  การศึกษาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม. 10(1)

Pages